Podmienky súťaže: Techband Challenge

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Techband Challenge“ je RUMTECH, s.r.o., Ševčenkova 2,831 01 Bratislava, IČO: 50869493, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 119434/B (ďalej len „Techband“ a/alebo „Vyhlasovateľ“)
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.techband.io
 3. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

Účel súťaže

Účelom súťaže je identifikácia mladých IT talentov.

Trvanie súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 10.2. 2022 08:00 do 31. 3. 2022 24:00.

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť sa súťaže môžu študenti vysokých škôl, ktorí sa prihlásia do “Techband challenge” a pošlú svoj zdrojový kód v súlade so zadaním súťaže v termíne konania súťaže.

Pravidlá súťaže

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti starší ako 16 rokov.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci udeľuje Vyhlasovateľovi a Organizátorovi výhradnú, neodvolateľnú, vecne, územne a časovo neobmedzenú licenciu k Duševnému vlastníctvu vo vzťahu k akýmkoľvek materiálom, dielam alebo inej produkcii, ktoré nespadajú pod diela v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Autorského zákona a boli vyvinuté, zostrojené, skompilované alebo upravené Súťažiacim v rámci súťaže “Techband Challenge”
 3. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 4. Finálne dielo Súťažiaci nahrá na ľubovoľný repozitár (Github, Bitbucket a iné) a link pošle Vyhlasovateľovi emailovo

Výber víťazných príspevkov

Príspevky bude posudzovať porota zložená z programátorov, ktorý spolupracujú s Vyhlasovateľom. Rozhodovať bude funkčnosť, stabilita, ale aj kvalita kódu. Vyhodnotenie súťaže  sa uskutoční do 30 dní odo dňa skočenia súťaže ku konkrétnemu zadaniu a výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom organizátorom.

 

Použitie súťažných projektov

Súťažné projekty môže Techband.io zverejniť na svojich webových stránkach. Zapojením sa do súťaže spôsobom, ktorý je opísaný vyššie, dáva súťažiaci súhlas na takéto použitie príspevkov bez nároku na honorár.

Autori zodpovedajú za to, že príspevky neporušujú práva iných osôb – teda že v nich napríklad nie sú použité pesničky alebo obrázky, na ktoré má práva niekto iný, alebo že na nich nie je vyobrazený niekto, kto na to nedal súhlas.

Výhra v súťaži

Najlepší projekt bude ocenený odmenou v hodnote 333 € (slovom tristotridsaťtri EUR)

Daňová povinnosť

Výhry v hodnote nad 350,- EUR (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú prijaté výhry neprevyšujúce hodnotu 350,- EUR (slovom: tristopäťdesiat euro). Výhercovia výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností súvisiacich s nadobudnutím výhry, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Oznámenie o výhre

 1. Meno výhercu zverejní vyhlasovateľ oznámením telefonicky alebo e-mailovo priamo výhercovi
 2. Taktiež sa výherca bude kontaktovať e-mailom.
 3. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi výhru do 30 dní po vyhlásení výsledkov súťaže.

Dôležité podmienky súťaže

 1. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 3. Na účel námietok alebo otázok v súvislosti so súťažou je potrebné použiť kontakt: marianna@techband.io
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže upraviť podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa Vyhlasovateeľ zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.
 6. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych.

Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov.
 2. V súvislosti s týmito podmienkami súťaže organizátor súťaže spracováva najmä nasledovné údaje o súťažiacich: meno, priezvisko, škola, na ktorej súťažiaci študuje, e-mail, tel. kontakt, repozitár s vypracovaným zadaním a v prípade výhercu aj číslo bankového účtu.
 3. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia.
 4. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.techband.io).
 5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 6. Účastník súťaže má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.