Privacy policy

English version

Date of last update: 30.8.2022

In order to ensure the transparency of personal data processing and to fulfill legislative obligations, we inform you about the processing of your personal data. That is why we have prepared this document for you, in which you will find all the necessary information in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016, the General Regulation on the Protection of Personal Data (“GDPR”) and Act No. 18/2018 Coll., on the protection of personal data and on the amendment of certain laws.

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of your personal data is the company Techband, s.r.o., IČO 50 869 493, with registered office Staré Grunty 3705/52A 841 04 Bratislava – Karlova Ves district, Slovak Republic, registered in the commercial register of the District Court Bratislava I, section Sro, file 119434/B (hereinafter “We”).

 

What personal data do we process about you and why?

As part of our activity, we may process personal data obtained from you, or from public sources, for the purpose of searching for and mediating employment and/or mediating business cooperation on a specific IT project. In order to provide our services, we may process your name and surname, address, date of birth, e-mail, telephone, account number, ID number and VAT number, data on work experience, completed courses and other professional information, information on time options, data on financial requirements, data on education/experience and records of communication within the scope of the services provided, all for the purpose of the best possible evaluation, adaptation and possibility of realization of your participation in projects or interviews with the Customer of Techband, s.r.o.. For these purposes, you can also based on the processed data, you are profiled as a certain type of developer, and we can share your profile with customers of Techband, s.r.o., who are looking for employees or suppliers for their IT project. In the case of your express consent, we can also process your personal data for the purpose of informing you about news within the framework of our activity. You can unsubscribe from the newsletter at any time via the link in the e-mail you receive. By refusing or revoking your consent to receive newsletters, you do not expose yourself to any negative consequences.

To whom do we provide your personal data?

In order to secure an IT project or employment, we share your profile with companies that are looking for new employees or suitable IT suppliers for projects with data that you have with Techband, s.r.o. shared.

How long do we keep your personal data?

We will keep your data for a period of 5 years or for the duration of the purpose of their processing, i.e. for the duration of the contract and further for the period required by the relevant legal regulations (especially the Accounting Act, the VAT Act). For more information, do not hesitate to contact us.

 

Security of your personal data

The security of your personal data is our top priority. The basis is that all our employees, service providers and partners are bound by confidentiality and are regularly trained on the issue of information and personal data security. We strictly manage access rights, both at the level of physical and logical security. Within our company, we regularly perform security risk analysis, on the basis of which we propose and adopt the necessary corrective measures.

Cookies

In order to ensure the flawless functioning of our website, we use cookies on our website. For the purposes of system administration, we may collect information about your computer, if necessary, including information about your IP address, operating system and type of Internet browser, provided that all this data is anonymized and is exclusively statistical data about how you use our website. Based on this information, we try to set up the web presentation so that it is clear and user-friendly for you. Natural persons cannot be identified without additional identifiers on the basis of cookie files. You can set cookies and their use within your internet browser. Find out more information about cookies on our Cookie policy page here: https://techband.io/cookie-policy/

Your rights

In accordance with the GDPR, you have the following rights in relation to your processed personal data:

 • if any of the processing is carried out on the basis of your consent, you can withdraw this consent at any time, by contacting the contacts listed below;
 • the right to access your personal data in order to find out what personal data we process;
 • the right to correct incorrect data;
 • the right to delete personal data, where it is justified and possible;
 • the right to restrict the processing of your personal data in the cases envisaged by the Regulation;
 • the right to data portability where the legal basis for processing is the necessity to comply with a contractual relationship and the data is processed automatically,
 • the right to raise an objection in a situation where the legal reason for processing is our legitimate interest.
 • if you believe that there is unauthorized processing of your personal data, you can file a complaint with the supervisory authority, which is the Personal Data Protection Office for the territory of the Slovak Republic (www.dataprotection.gov.sk/uoou)

Changes in the personal data processing policy

We reserve the right to change this privacy policy from time to time. We will inform you about any change by publishing the amended current wording of the personal data processing policy on this page.

We will also notify you of the change in advance via email and update the last update date listed in this section.

The changes are effective at the moment of publication of the updated version.

How can you contact us?

Please send any questions, comments or requests to info@techband.io, or in writing to the address of our headquarters.

Techband, s.r.o.

Old Grunts 3705/52A

841 04 Bratislava – Karlova Ves district

Contact person: Patrik Ruman

+421 951 418 683, patrik@techband.io

 

Slovak version

 

Dátum poslednej aktualizácie: 30.8.2022

Za účelom zabezpečenia transparentnosti spracovania osobných údajov a splnenia legislatívnych povinností Vás informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili tento dokument, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Techband, s.r.o., IČO 50 869 493, so sídlom Staré Grunty 3705/52A 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 119434/B (ďalej “My”).

Aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo?

V rámci našej činnosti môžeme spracovávať osobné údaje získané od Vás, prípadne z verejných zdrojov za účelom vyhľadávania a sprostredkovaním zamestnania a alebo spostreedkovanie obchodnej spolupráce na konkrétnom IT projekte. Na zabezpečenie naších služieb môžeme o Vás spracovávať najmä Vaše meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, e-mail, telefón, číslo účtu, IČO a DIČ, údaje o pracovných skúsenostiach, absolvovaných kurzoch a ďalšie profesijné informácie, informácie o časových možnostiach, údaje o finančných požiadavkách, údaje o vzdelaní/skúsenostiach a záznamy o komunikáciu v rámci poskytovaných služieb, a to všetko za účelom čo najlepšieho zhodnotenia, prispôsobenia a možnosti realizácie Vašej účasti na projektoch alebo pohovoroch u Zákazníka spoločnosti Techband, s.r.o.. Na tieto účely môžete byť tiež na základe spracúvaných údajov profilovaný ako určitý typ developera a Váš profil môžeme zdieľať so Zákazníkmi spoločnosti Techband, s.r.o., ktorí hľadajú zamestnancov alebo dodávateľov na svoj IT projekt. V prípade Vášho výslovného súhlasu môžeme Vaše osobné údaje spracovávať taktiež za účelom Vášho informovania o novinkách v rámci našej činnosti. Odber noviniek môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu v prijatom e-maile. Odmietnutím alebo odvolaním súhlasu so zasielaním noviniek nevystavujete svoju osobu žiadnym negatívnym následkom.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Pre zaistenie IT projektu alebo zamestnania zdieľame váš profil so spoločnosťami, ktoré hľadajú nových zamestnancov alebo vhodných IT dodávateľov na projekty s údajmi, ktoré ste so spoločnosťou Techband, s.r.o. zdieľali.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame? 

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo po dobu účelu ich spracovania, teda po dobu trvania zmluvy a ďalej po dobu, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy (najmä zákon o účtovníctve, zákon o DPH). Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Základom je, že všetci naši pracovníci, dodávatelia služieb a partneri sú viazaní mlčanlivosťou a sú pravidelne školení na problematiku bezpečnosti informácií a osobných údajov. Striktne riadime prístupové oprávnenia, a to ako na úrovni fyzickej, tak logickej bezpečnosti. V rámci našej spoločnosti pravidelne vykonávame analýzu bezpečnostných rizík, na základe ktorej navrhujeme a prijímame potrebné nápravné opatrenia.

Cookies

Aby sme zaistili bezchybné fungovanie našich webových stránok, využívame na našich stránkach súbory cookies. Na účely systémovej správy môžeme zhromažďovať v prípade potreby informácie o Vašom počítači, vrátane informácií o Vašej IP adrese, operačnom systéme a druhu internetového prehliadača s tým, že všetky tieto údaje sú anonymizované a jedná sa výhradne o štatistické údaje o tom, ako sa užívate naše webové stránky. Na základe týchto informácií sa snažíme webovú prezentáciu nastaviť tak, aby pre Vás bola prehľadná a užívateľsky prívetivá. Fyzické osoby nie je možné bez ďalších identifikátorov na základe súborov cookies identifikovať. Súbory cookies a ich využívanie môžete nastaviť v rámci svojho internetového prehliadača. Viac informacií o fungovaní cookies na našom webe nájdete na: https://techband.io/cookie-policy/

Vaše práva

V súlade s nariadením GDPR máte vo vzťahu k Vašim spracúvaným osobným údajom nasledujúce práva:

 • ak sa realizuje niektoré zo spracovania na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to na nižšie uvedených kontaktoch;
 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, za účelom zistiť, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
 • právo na opravu nesprávnych údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov, tam kde je to oprávnené a možné;
 • právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením;
 • právo na prenosnosť údajov tam, kde je právnym základom pre spracovanie nutnosť dodržať zmluvný vzťah a údaje sú spracovávané automatizovane,
 • právo vzniesť námietku v situácii, kde zákonným dôvodom pre spracovanie je náš oprávnený záujem. 
 • ak si myslíte, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu jeho osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk/uoou)

Zmeny v zásadách spracúvania osobných údajov

Vyhradzujeme si právo z času na čas zmeniť tieto zásady spracúvania osobných údajov. O akejkoľvek zmene Vás budeme informovať zverejnením zmeneného aktuálneho znenia zásad spracúvania osobných údajov na tejto stránke.

O zmene Vás tiež budeme informovať vopred prostredníctvom e-mailu a aktualizujeme dátum poslednej aktualizácie uvedený v tejto sekcii.

Zmeny sú účinné momentom zverejnenia aktualizovaného znenia.

Ako nás môžete kontaktovať? 

Akékoľvek Vaše otázky, pripomienky či žiadosti smerujte na adresu info@techband.io, prípadne písomne na adresu nášho sídla.

Techband, s.r.o.

Staré Grunty 3705/52A

841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Respo person: Patrik Ruman

+421 951 418 683, patrik@techband.io